Statut

Logo Fundacji "Krzyś"

Statut

 

 

Punkotr  ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§1
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś", zwana dalej Fundacją ustanowiona aktem notarialnym repertorium A numer 8117/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. przez Agnieszkę Wiatrowską, zwana dalej Fundatorem, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Adres Fundacji określa uchwala Zarządu.
§3
Właściwym ministrem w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
§4
Fundacja używa pieczęci ze swoim znakiem i napisem Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawne „Krzyś"
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek lub łączyć się z inną fundacją o podobnym zakresie działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Punktor  ROZDZIAŁ II - Cele i zasady działania Fundacji

§8
Celem Fundacji jest:
1. utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
2. prowadzenie działalności w zakresie nauki, oświaty i wychowania kultury i sportu w celu poprawienia warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie działań dla poprawy warunków świadczenia pomocy lekarskiej i rehabilitacji rodzinom dzieci niepełnosprawnych;
4. prowadzenie działań dla promocji ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych;
5. prowadzenie innych działań zgodnych z duchem niniejszego statutu.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie warunków dla efektywnej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
2. opracowywanie indywidualnych programów kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji psychopedagogicznej oraz zaprogramowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych;
3. wczesne wielospecjalistyczne, skoordynowane wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego;
4. zapewnienie rodzicom, wychowawcom nauczycielom wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu rehabilitacyjnego i wychowawczego;
5. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz konferencji naukowych;
6. organizowanie zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników;
7. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
8. założenie i prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych;
9. pomoc w przygotowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia;
10. popularyzację twórczości osób niepełnosprawnych;
11. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cle Fundacji;
12. aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, służących osiąganiu celów Fundacji, w tym prowadzenie działalności gospodarczej;
13. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
§10
1. Dla realizacji celów statutowych określonych w §8 i §9 statutu, Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych;
2.1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wg art.4 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie;
2.2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży — art. 4 ust. l pkt 12 w/w ustawy;
2.3. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3, w zakresie określonym w 1-23 ustawy - wg art.4 ust.1 pkt 24 w/w ustawy;
2.4. działalności charytatywnej - wg art.4 ust.1 pkt 2 ustawy;
2.5. ochrony i promocji zdrowia - wg art.4 ust.1 pkt 5 w/w ustawy;
2.6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wg art.4 ust.l pkt 6 w/w ustawy;
2.7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wg art.4 ust.1 pkt 14 w/w ustawy;
2.8. promocji i organizacji wolontariatu - wg art.4 ust.l pkt 23 w/w ustawy.
3. Fundacja może realizować odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych wskazanych w punkcie poprzedzającym na warunkach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.

Punktor  ROZDZIAŁ III - Majątek i dochody Fundacji

§11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł.
2. Z funduszu Założycielskiego na działalność Fundacji przeznacza się kwotę 1.000,00 zł.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w obrębie dziedzin innych, aniżeli wymienione w § 10 Statutu, a cały dochód uzyskany z tej działalności Fundacja przeznacza na realizację jej statutowych celów.
§12 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§13 Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów z kraju i zagranicy,
2. subwencji i dotacji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
6. odsetek bankowych, papierów wartościowych,
7. dochodów z innych źródeł.
§14 Dochody, o których mowa w §13 przeznaczone są na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy dotacji, darowizn, spadków i zapisów postanowią o przeznaczeniu świadczenia na określony cel statutowy.
§15
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi oni pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi".
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników lub osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliskie osoby.Punktor  ROZDZIAŁ IV - Organy i sposób zorganizowania fundacji

§16
l. Organami Fundacji są:
1.1. Rada Nadzorcza,
1.2. Zarząd Fundacji.
2. Organami Fundami mogą być:
2.1. Rada Programowa.
3. Członkom Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać ż: tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami. O skorzystaniu z prawa do wynagrodzenia decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały, która dla swej skuteczności wymaga jednomyślności 3/4 głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Nie można łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej, Rady Programowej oraz Członka Zarządu: Fundacji.
Rada Nadzorcza
§17
l. Rada Nadzorcza składa się z:
l.l. osób fizycznych,
l.2. przedstawicieli osób prawnych.
2. Pierwszy skład Rady Nadzorczej jest powoływany przez Fundatora.
3. Rada Nadzorcza może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
3.1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
3.2. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) jej członków.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które:
5.1. są członkami zarządu fundacji lub pozostają z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości ź tytułu zatrudnienia,
5.2. były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo w winy umyślnej.
§18
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn:
l. złożenia rezygnacji,
2. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
3. niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
4. nienależytego wypełniania funkcji członka.
§19
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§20
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2.1 powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
2.2 powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
2.3 uchwalanie zmian statutu Fundacji,
2.4 wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
2.5 zatwierdzanie programów działania Fundacji,
2.6 podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
2.7 ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu
2.8 zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej
działalności.
3. W przypadku nie powołania Rady Programowej Rada Nadzorcza przejmuje jej obowiązki jak w §31.
§21
1. Radę Nadzorcza zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powinna być zwołana przynajmniej raz w toku.
§22
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych na posiedzeniu chyba, że Statut wymaga większości kwalifikowanej.
§23
W przypadku niemożności pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
Zarząd Fundacji
§24
1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z jednej osoby i jest powoływany przez Radę
Nadzorczą.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje:
4. l. z przyczyn określonych w § 1.
4.2 Rada Nadzorcza może odwołać cały Zarząd z powodu nienależnego wypełniania swych zadań.
§25
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu, którego w drodze uchwały powouje Rada Nadzorcza.
§26
Zarząd:
1. kieruje działalnością Fundacji .i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. opracowuje plany działalności Fundacji,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy»
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej oraz gospodarczej,
8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i Fundacji,
9. występuje z wnioskiem w sprawie zmiany w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
10. powołuje zakłady lub inne jednostki organizacyjne Fundacji,
11. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
12. członkowie zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powołanych zakładach Fundacji,
13. przyznaje wyróżnienia, nagrody, odznaki honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji.
14. ustala warunki pracy i płacy dla pracowników Fundacji.
§27
Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby do ważności uchwały wymagana jest co najmniej obecność połowy liczby członków zarządu.
§29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
§30
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, zakładem lub jednostką organizacyjną Fundacji w stosunku pracy.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie, zakładzie lub jednostce organizacyjnej Fundacji wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.
Rada Programowa
§31
l. Rada Programowa składa się z:
1.1. osób fizycznych,
l .2. przedstawicieli osób prawnych.
2. Członkowie Rady programowej są powoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego Rady.
4. Członkiem Rady programowej mogą być osoby, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz wspierają ją merytorycznie.
5. W skład Rady wchodzi dowolna ilość członków.
6. Odwołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Rady Nadzorczej z powodów określonych w § 18.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem